Cisco Packet Tracer 5.3.3

Cisco Packet Tracer 5.3.3

Cisco Systems, Inc. - 92,3MB - Freeware
Tải về
Cài đặt Bật
5 Stars User Rating

A Cisco router simulator that can be utilized in training and education, but also in research for simple computer network simulations. The tool is created by Cisco Systems and provided for free distribution to faculty, students, and alumni who are or have participated in the Cisco Networking Academy. The purpose of Packet Tracer is to offer students and teachers a tool to learn the principles of networking as well as develop Cisco technology specific skills.

Cisco Packet Tracer is a network simulation program that allows students to experiment with network behavior. Packet Tracer provides simulation, visualization, authoring, assessment, and collaboration capabilities and facilitates the teaching and learning of complex technology concepts.

Packet Tracer supplements physical equipment in the classroom by allowing students to create a network with many devices, encouraging practice, discovery, and troubleshooting. The simulation-based learning environment helps students develop skills such as decision making, creative and critical thinking, and problem solving. Packet Tracer complements the Networking Academy curricula, allowing instructors to teach and demonstrate complex technical concepts and networking systems design.

The Packet Tracer software is available free of charge to Networking Academy instructors, students, alumni, and administrators that are registered Academy Connection users.

To Download Packet Tracer:
* Log in to Academy Connection (you must be a registered Networking Academy student, alumni, instructor, or administrator)
* After logging into Academy Connection, select the Packet Tracer graphic to download

Tổng quan

Cisco Packet Tracer là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Cisco Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.576 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cisco Packet Tracer là 5.3.3, phát hành vào ngày 07/12/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/07/2009.

Cisco Packet Tracer yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 92,3MB.

Người sử dụng của Cisco Packet Tracer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Cisco Packet Tracer!

Videos

Scrobbles [?]

2.576 cài đặt scrobbled bởi UpdateStar tháng vừa rồi.
Tải về
Cài đặt Bật
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản